Skip to content

Wyłączenie odpowiedzialności

Strona jest obsługiwana przez Master Builders Solutions i wszelkie prawa do niej są własnością Master Builders Solutions i są przez nich zastrzeżone. Udostępniona strona oraz oprogramowanie udostępnione na Stronie są dostarczane Użytkownikowi w stanie w jakim się znajdują, bez jakichkolwiek gwarancji czy przedstawicielstwa (bezpośredniego czy pośredniego), a także bez jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie najpełniejszym, dozwolonym przepisami. Oprócz przypadków umyślnego wykroczenia, Master Builders Solutions nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z użytkowaniem Strony. Master Builders Solutions nie ponosi i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za pośrednie, przypadkowe, wynikłe czy szczególne szkody, powstałe w związku z użytkowaniem Strony. Wszelkie informacje o produktach oraz inne informacje publikowane na stronie są zgodne ze stanem najlepszej wiedzy Master Builders Solutions. Informacje te nie mogą jednak, w zakresie dozwolonym przepisami, stanowić podstaw żadnych gwarancji ani przedstawicielstwa czy też odpowiedzialności Master Builders Solutions i nie zwalniają Użytkownika z obowiązku podjęcia własnych dochodzeń i testów. Jeśli pisemnie nie stwierdzono inaczej, Ogólne Warunki Sprzedaży Master Builders Solutions nie ulegają zmianie przez niniejszą Stronę, jej treść, materiały ani informacje. Master Builders Solutions zastrzega sobie prawo, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, do modyfikowania i/lub zaprzestania działania Strony w całości lub w części, bez informowania o tym, według własnego uznania i nie ponosi odpowiedzialności za aktualizowanie Strony. Linki do stron osób trzecich („Hiperlinki”) nie oznaczają wspierania tych stron przez Master Builders Solutions. Master Builders Solutions nie ponosi też odpowiedzialności za dostępność tych stron ani ich treść. Korzystanie z linków do tych stron odbywa się na własną odpowiedzialność Użytkownika. Wszelkie spory lub roszczenia związane ze Stroną lub jej użytkowaniem będą rozstrzygane zgodnie z przepisami niemieckiego prawa, z wyłączeniem wszelkich zasad prawa kolizyjnego.